zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2018r. na bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym w 2017r. nie tracą ważności.

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Ciekawe strony

Ciekawe strony (3)

Konferencje i Szkolenia

Bezpłatny cykl warsztatów edukacyjnych dla pielęgniarek i edukatorek  "Bliżej pacjenta" Informacje    Program

 

II Kongres Położnych Rodzinnych "Bliżej kobiety- dalej od konkurencji" 7-8.04.2018r. Lublin

Informacja     Program   Plakat    

VII Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy "Zdrowie psychiczne a aktywność zawodowa Polaków" 13-14.09.2018r. Gdańsk

Komunikat    Karta zgłoszenia

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pracowników wykonujących zawód medyczny organizowane przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" w Warszawie terminy szkoleń

24-09.2018r., 1-3.10.2018r., 8-10.09.18r.

Zaproszenie  Tematyka  Karta zgłoszenia

IV Konferencja Hospicjum im. ks. Dutkiewicza SAC "Interdyscyplinarna aspekty opieki u kresu życia"  5-6 października, Gdańsk.

Plakat   Program

V Konferencja Naukowa nt. Nauki o Zdrowiu- Kierunki Zmian i Perspektywy Rozwoju - 16 11 2018r. Płock czytaj

Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny

W dniu 14.05.2012r. utworzony został w OIPiP w Ciechanowie Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny, na podstawie art. 31 pkt 5 w związku z art. 4 ust. 2 pkt.12  i  art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1lipca 2012r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) oraz Uchwały Nr 53/VI/2012 NRPiP z dnia 28.03.2012r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.

Celem działania tegoż ośrodka jest udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE i zamierzają wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywania tych zawodów i uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych. Informacje w wymienionym zakresie są udzielane przez ośrodek również pielęgniarkom i położnym spoza krajów Unii Europejskiej. Informacje udzielane są zainteresowanym pielęgniarkom i położnym bezpośrednio w siedzibie Izby, za pośrednictwem strony internetowej, rozmowy telefonicznej, czy w formie pisemnej droga pocztową.

 

Zadania Ośrodka:

  1. udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego ich przepływu między krajami UE oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
  2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także o dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i krajach Unii Europejskiej,
  4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczypospolita Polska i zamierzają wykonywać lub wykonują zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich UE,
  6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów UE,
  7. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych .

 

wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej. Wniosek

 

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce Adresy Izb

Wykaz ośrodków informacyjnych na terenie Unii Europejskiej Wykaz ośrodków

Informacje ogólne o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Informacje Ogólne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 Rozporządzenie

System kształcenia pielęgniarek i połoznych w Rzeczypospolitej Polskiej System kształcenia

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru Wniosek

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Dyrektywa

Zmiany w zasadach uznawania dyplomów PISMO

Prawnik NiPiP wyjaśnia ARTYKUŁ

ZASADY

Ustawa z dnia 22.12.2015r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Treść

Rozporządzenie MZ z dnia 24.09.2012r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Treść

 

Informacja o wymaganiach dot. podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczpospolitej i w państwach członkowskich UE.

 

Przewodnik użytkownika poświęcony uznawaniu kwalifikacji w UE
Informacja na temat terminu wejścia w życie planowanych zmian w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. uznawania kwalifikacji zawodowych.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu na terenie RP cudzoziemcom

Wniosek o przyznanie ograniczonego lub prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych

Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazów dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej.

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Informator samorządowy Przewodnik po Unii Europejskiej

Opinie i Stanowiska Konsultantów

klawiatura

Wykaz konsultantów krajowych i wojewódzkich

Opinie prawne

OPINIE PRAWNE