Strona główna

Pismo NRPiP do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych !!!

Uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych została przekazana do rozpatrzenia  przez Senat RP, pomimo zgłoszenia uwag przez NRPiP w trakcie procedowania nad ww. ustawą w Sejmie RP (w II czytaniu) nie zostały one uwzględnione. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystąpiła m. in. do Marszałka Senatu o zgłoszenie i poparcie zaproponowanych przez nią zmian do ww. ustawy. Czytaj

 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych ( druk senacki nr 529)