Pomoc socjalna

Załącznik do Uchwały Nr 12/VII/2016 z dnia 16.03.2016r. XXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Działania Komisji Socjalnej                                                                          

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISII SOCJALNEJ

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

 

§ 1

 

  1. Fundusz Socjalny tworzą środki finansowe pochodzące z odpisu w budżecie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie.
  2. Wartość Funduszu Socjalnego określana jest corocznie w preliminarzu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie.

§ 2

 

1. Z Funduszu Socjalnego mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i

   Położnych w Ciechanowie regularnie opłacający składki członkowskie co najmniej przez

   ostatnie 2 lata zgodnie z obowiązującą Uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i

   Położnych w tej sprawie.

2. Osoby, zwolnione z opłacania składek zgodnie z Tekstem jednolitym uchwały Nr 18 i 22

   VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku mogą

   korzystać z zapomóg po udokumentowaniu wymienionych w powyższej uchwale okresów

   zwolnienia.

                                                                          §4

Dokumenty do zatwierdzenia zapomogi losowej opiniuje Komisja Socjalna.

§ 5

 

1. Złożone wnioski o przyznaniu zapomogi rozpatruje Komisja Socjalna bezwzględną

   większością głosów (50%+1) w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Komisja Socjalna po rozpatrzeniu wniosku może wnioskować o nie udzielenie pomocy

   finansowej (z podaniem przyczyny).

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od napływu wniosków do Komisji.

4. Wysokość przyznanej zapomogi losowej opiniuje Komisja Socjalna w oparciu o

   zatwierdzony regulamin i poddaje Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych do

   zatwierdzenia drogą głosowania.

§6

 

1. Świadczenia finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy i wnioskodawca nie     może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

2. Od decyzji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie nie przysługuje

    odwołanie.

§ 7

 

W sytuacjach nagłych Komisja zbiera się na posiedzeniu nadzwyczajnym, wnioskuje o przyznaniu wysokości zapomogi i przedkłada podjętą opinię do zatwierdzenia ORPiP lub Prezydium ORPiP. 

§ 8

 

Komisja Socjalna prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz podjętych decyzji.

§ 9

 

Komisja Socjalna składa sprawozdanie na każdym posiedzeniu ORPiP o swojej działalności z uwzględnieniem kwoty przyznanych przez ORPiP zapomóg lub kwoty pozostającej na koncie.

ROZDZIAŁ II

PRZYZNAWANIE POMOCY FINANSOWEJ

 

§ 10

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej przyjmuje Sekretariat Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych codziennie w godzinach 8.00.-15.00.

§ 11

 

1. Przyznana kwota zapomogi przelewana jest na podane we wniosku konto bankowe.

2. W przypadku braku numeru rachunku w złożonym wniosku, przyznaną kwotę zapomogi

   wypłaca kasjer OIPiP.

3. Zapomoga nieodebrana do 30 dni zostaje anulowana.

§12

 

  1. Zapomogi są bezzwrotne.
  2. Zapomogę przyznaje się 1 raz w roku kalendarzowym.
  3. W przypadku chorób przewlekłych członka OIPiP lub członka rodziny nie częściej niż 1 raz na 2 lata lub gdy stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, aktualne zaświadczenie lekarskie, aktualna dokumentacja medyczna.
  4. Wniosek o przyznanie wysokości zapomogi podejmuje Komisja Socjalna, maksymalnie do:

- 1000.-zł – członek ORPiP,

- 500.-zł – dla współmałżonka, dziecka.

§13

 

Zapomoga jest przyznawana na wniosek:

  1. osoby zainteresowanej,
  2. delegatów Rejonu wyborczego osoby zainteresowanej,
  3. bezpośredniego przełożonego lub współpracowników.
  4. opiekuna prawnego dziecka zmarłego członka Izby, w okresie do 6 miesięcy od daty zgonu.

 

                                                                 § 14

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie przyznaje zapomogi bezzwrotne losowe w następujących przypadkach:

1) Poważna i/lub przewlekła choroba:

- członka Izby,

- współmałżonka,

- dzieci będących na utrzymaniu członka Izby uczące się lub niepełnosprawne

- długotrwała choroba członka Izby, współmałżonka oraz dziecka udokumentowana kartą

   leczenia szpitalnego lub zaświadczeniem lekarskim, wymagająca nakładów finansowych,

2) Udokumentowane inne trudne sytuacje losowe:

- kradzież mienia,

- włamanie,

- klęski żywiołowe (pożar, powódź itp.)

- pomoc nieletnim dzieciom zmarłego członka Izby

3) w przypadku śmierci:

- pielęgniarki położnej (członka Izby)

- współmałżonka

- śmierci dzieci będących na utrzymaniu członka Izby

§ 15

1. Wniosek o zapomogę należy złożyć na formularzu Wniosek o udzielenie pomocy

   zapomogi losowej bezzwrotnej przez OIPiP w Ciechanowie, który stanowi załącznik do

   regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o zarobkach własnych

- zaświadczenie o zarobkach współmałżonka (bezrobotni-zaświadczenie z urzędu pracy;

rolnicy-zaświadczenie z wydziału rolnego) ewentualnie zaświadczenie o wysokości

alimentów

- aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (z datą wystawienia do 6 miesięcy od daty złożenia

wniosku

- aktualne karty informacyjne z pobytu w szpitalu (z datą wystawienia do 6 miesięcy od daty

złożenia wniosku)

-protokół z umorzenia postępowania w sprawie kradzieży

-zaświadczenie z gminy w sprawie strat spowodowanych powodzią, pożarem, wybuchem

gazu itp.

3. Oświadczenie do celów podatkowych o otrzymywanych w danym roku podatkowym

   zapomogach z innych źródeł.

4. W przypadku śmierci współmałżonka lub dziecka należy złożyć akt zgonu do 6 miesięcy

   od daty zgonu.

 

 

Wniosek o zapomogę  WNIOSEK

 

Klauzula informacyjna (RODO)