Akty prawne

AKTUALNOŚCI STAN PRAWNY

 • Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych Tekst ustawy
 • Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej Tekst ustawy
 • Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej https://nipip.pl/prawo/samorzadowe/krajowy-zjazd-pielegniarek-i-poloznych/kodeks-etyki-zawodowej-pielegniarki-i-poloznej-rzeczypospolitej-polskiej/
 • Analiza zmian w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w przepisach ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych Tekst analizy
 • Ustawa z dnia 11.09.2015r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy
 • Ustawa o działalności leczniczej Tekst ustawy
 • Ustawa z dnia 24.04.2015r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej Tekst ustawy
 • Rozporządzenie MZ z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Tekst  rozporządzenia
 • Rozporządzenie MZ z dnia 14 października 2015r. zmianiające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  Tekst rozporządzenia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21grudnia 2010r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prztwarzania Tekst rozporządzenia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Tekst rozporządzenia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Tekst rozporządzenia
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Treść rozporzączenia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.06.2013r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Treść rozporządzenia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin majacych zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona spejalizacja i kursy specjalistyczne. Treść rozporządzenia