Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny

W dniu 14.05.2012r. utworzony został w OIPiP w Ciechanowie Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny, na podstawie art. 31 pkt 5 w związku z art. 4 ust. 2 pkt.12  i  art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1lipca 2012r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) oraz Uchwały Nr 53/VI/2012 NRPiP z dnia 28.03.2012r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.

Celem działania tegoż ośrodka jest udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE i zamierzają wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywania tych zawodów i uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych. Informacje w wymienionym zakresie są udzielane przez ośrodek również pielęgniarkom i położnym spoza krajów Unii Europejskiej. Informacje udzielane są zainteresowanym pielęgniarkom i położnym bezpośrednio w siedzibie Izby, za pośrednictwem strony internetowej, rozmowy telefonicznej, czy w formie pisemnej droga pocztową.

 

Zadania Ośrodka:

  1. udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego ich przepływu między krajami UE oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
  2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także o dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i krajach Unii Europejskiej,
  4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczypospolita Polska i zamierzają wykonywać lub wykonują zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich UE,
  6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów UE,
  7. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych .

 

wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej. Pobierz

Europejska legitymacja zawodowa:  https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce Adresy Izb

Adresy uznawania kwalifikacji : https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en

Wykaz ośrodków informacyjnych na terenie Unii Europejskiej Wykaz ośrodków

Informacje ogólne o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Informacje Ogólne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 Rozporządzenie

System kształcenia pielęgniarek i połoznych w Rzeczypospolitej Polskiej System kształcenia

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki /pielęgniarza / położnej/położnego osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich UE oraz wpis do rejestru Wniosek

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Dyrektywa

Zmiany w zasadach uznawania dyplomów PISMO

Prawnik NiPiP wyjaśnia ARTYKUŁ

ZASADY

Ustawa z dnia 22.12.2015r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Treść

Rozporządzenie MZ z dnia 24.09.2012r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Treść

 

Informacja o wymaganiach dot. podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczpospolitej i w państwach członkowskich UE.

 

Przewodnik użytkownika poświęcony uznawaniu kwalifikacji w UE
Informacja na temat terminu wejścia w życie planowanych zmian w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. uznawania kwalifikacji zawodowych.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu na terenie RP cudzoziemcom

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa osobie nie będącej obywatelem Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej Pobierz

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej /położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych Wniosek

Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielegniarek/położnych Wniosek

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych

Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazów dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej.

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Informator samorządowy Przewodnik po Unii Europejskiej