Praktyka Pielęgniarki/Położnej

 

Indywidualna i Grupowa Praktyka Pielęgniarki/Położnej

 

Od 01.04.2013r. wnioski o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą składane tylko w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Informacja

 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2022  poz. 633 z póź. zm) podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

Opłata za wpis do rejestru działalności leczniczej, w przypadku praktyki pielęgniarki/położnej, wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, co w 2024 roku daje kwotę 149,00 zł. Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 74,50 zł.

 

Składka członkowska dla pielegniarek/położnych prowadzących indywidualną praktykę w roku 2024 wynosi  58,26 zł 

   

Pismo Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie dotyczące dostosowywania podmiotów leczniczych do wymogów , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Informacja

 

Instrukcja dla użytkowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych składających wniosek o wpis/ zmianę lub wykreślenie w rejestrze Podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Instrukcja do pobrania Bezpośredni link do rejestru www.rpwdl.csioz.gov.pl

 

Obowiązek statystyczny za rok 2023, przypominamy, że wszystkie praktyki wykonujące działalność leczniczą , zobowiązane są do składania sprawozdań statystycznych na formularzach MZ w wersji elektronicznej. Informacje dot. sposobu przekazywania sprawozdań  dostępne są na stronie internetowej Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia www.cez.gov.pl  w zakładce Projekty/Statystyka/SSOZ.

 

Ważna informacja dla Pielęgniarek i Położnych prowadzących działalność w formie indywidualnej lub grupowej praktyki.


Komunikat Ministerstwa Gospodarki o bezpłatnej rejestracji w CEIDG.