Refundacja kosztów

Załącznik Nr 1 do Uchwały ORPiP w Ciechanowie Nr 396/VII/2022r. z dnia 14.06.2022r. w sprawie zmiany w Regulaminie Dofinansowania Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

REGULAMIN

DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W CIECHANOWIE

 • §1. REGULACJE WSTĘPNE
 1. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, mają prawo ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów, w związku z realizacją kształcenia podyplomowego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na refundację kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie określa, na każdy rok kalendarzowy oraz na pierwszy kwartał następnego roku kalendarzowego, uchwała budżetowa delegatów Okręgowego Zjazdu.
 3. Fundusz na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych pochodzi ze składek członków samorządu.
 4. Funduszem, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie.
 5. Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych ulega zawieszeniu w chwili wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, a zobowiązania finansowe zostaną przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy wg kolejności złożonych wniosków.
 6. Refundacja, nie przysługuje osobom odbywającym szkolenia organizowane w ramach projektów ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych.
 7. Refundacji podlegają wyłącznie koszty dydaktyczne szkolenia.
 8. Refundacja nie obejmuje kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania.
 9. Wnioski o refundację kosztów kształcenia rozpatrywane są przez działającą przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie Komisję kształcenia i doskonalenia zawodowego.
 10. Refundacja kosztów kształcenia podyplomowego przyznawana jest decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium na wniosek Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego.
 • §2. WARUNKI UZYSKANIA REFUNDACJI
 1. Refundacji podlegają koszty dydaktyczne następujących form kształcenia i doskonalenia zawodowego:
  1. ) Szkolenia specjalizacyjne – 1 raz na 5 lat,
  2. ) Kursy kwalifikacyjne – 1 raz na 2 lata,
  3. ) Kursy specjalistyczne,
  4. ) Studia magisterskie pielęgniarskie i położnicze,
  5. ) Studia podyplomowe, konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, seminaria naukowe oraz szkolenia,1 raz na 2 lata, które mają związek z zawodem pielęgniarki/położnej.
 2. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie regularnie opłacający składkę członkowską (brak zaległości w opłacaniu składki członkowskiej na dzień złożenia wniosku),posiadający zaktualizowane dane w rejestrze OIPiP, mogą ubiegać się o refundację w związku z realizacją następujących form kształcenia i doskonalenia zawodowego:
  1. ) Szkolenia specjalizacyjne - przynależność do OIPiP co najmniej 36 miesięcy poprzedzające miesiąc rozpoczęcia specjalizacji.
  2. ) Kursy kwalifikacyjne - przynależność do OIPiP co najmniej 12 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto kurs.
  3. ) Kursy specjalistyczne - przynależność do OIPiP co najmniej 6-ciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto kurs.
  4. ) Studia magisterskie pielęgniarskie i położnicze – przynależność do OIPiP co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto studia.
  5. ) Studia podyplomowe, konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, seminaria naukowe, szkolenia - przynależność do OIPiP co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym uczestniczono w szkoleniach.
 3. Osoby, zwolnione z opłacania składek zgodnie z Tekstem jednolitym uchwały Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku mogą korzystać z dofinansowania po udokumentowaniu wymienionych w powyższej uchwale okresów zwolnienia.
 4. Osoby, które przeniosły się z obszaru innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, mają prawo ubiegać się o refundację na warunkach ogólnych i są zobowiązane do udokumentowania regularnego opłacania składek na rzecz Samorządu, łącznie przez okres 3 lat, jeżeli ich przynależność do Samorządu wynosi trzy lata i więcej.
 5. Członkowie, którzy po przerwie w wykonywaniu zawodu, odnowili Prawo Wykonywania Zawodu, mogą ubiegać się o refundację na zasadach ogólnych.
 6. Osoby, które podejmują pierwsze zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki, położnej mają prawo ubiegać się o refundację po upływie 12 miesięcy regularnego opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego.
 • §3. WYSOKOŚĆ REFUNDACJI
 1. 1. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, którzy ponieśli koszty z tytułu opłaty za udział w określonej formie szkolenia lub doskonalenia zawodowego, mogą ubiegać się o refundację, przyznawaną po zakończeniu szkolenia, w wysokości 35% kosztów uczestnictwa, jednak nie więcej niż::  
  1. ) szkolenia specjalizacyjnego - 1500 zł. ( po zdaniu egzaminu państwowego i uzyskaniu dyplomu),
  2. ) kursu kwalifikacyjnego - 900 zł,
  3. ) kursu specjalistycznego - 200 zł,
  4. ) 20% kosztów uczestnictwa (czesnego) studiów magisterskich pielęgniarskich i położniczych, ale nie więcej niż 200 zł. za semestr,
  5. ) 10% kosztów uczestnictwa (czesnego) studiów podyplomowych, ale nie więcej niż 300 zł. za semestr,
  6. ) 50% kosztów udziału w konferencji, sympozjum, kongresie, zjeździe, seminarium naukowym lub szkoleniu, jednakże nie więcej niż 300 zł.
  7. Jeśli forma kształcenia jest dofinansowana z innego źródła to koszt refundacji jest pomniejszony procentowo o kwotę dofinansowania.
 2. Refundacja przekazana zostaje się na konto wskazane przez wnioskodawcę. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem księgowości OIPiP, refundacja może być wypłacona w kasie, w terminie nie później niż jeden miesiąc od przyznania.
 • §4. ZASADY REFUNDACJI
 1. Częściowa refundacja poniesionych kosztów w związku z realizacją danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest przyznawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
 2. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski dokładnie i czytelnie wypełnione /drukowanymi literami/ zawierające wymagane, określone poniżej, załączniki, złożone nie później, niż w ciągu trzech miesięcy następujących bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, zaświadczenia lub certyfikatu.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. ) dowody wpłat lub potwierdzenie opłaty przez organizatora kształcenia,
  2. ) dokument potwierdzający regularne opłacanie składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego w okresie ostatnich trzech lat, wystawiony przez pracodawcę lub księgowego OIPiP, jeżeli składki członkowskie opłacane są indywidualnie,
  3. ) kopię certyfikatu, zaświadczenia lub dyplomu o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego, studiów magisterskich pielęgniarskich i położniczych, studiów podyplomowych lub uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresie, zjeździe, seminarium naukowym lub szkoleniu,
  4. ) zaświadczenie o dofinansowaniu lub niedofinansowaniu kosztów kształcenia lub doskonalenia zawodowego przez zakład pracy,
  5. ) kserokopie umowy specjalizacji.
  6. ) klauzulę informacyjną (RODO).
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, po ukończeniu szkolenia, w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie w terminie nie później, niż do dnia 15 grudnia danego roku z zastrzeżeniem §4 ust.3. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnym roku.
 6. Refundacja uzależniona jest od przydatności danej formy szkolenia na stanowisku pracy.
 7. Komisja ma prawo odmówić refundacji w przypadku uznania odbytego szkolenia za nieprzydatne na zajmowanym stanowisku pracy.
 • §5. TRYB ODWOŁAWCZY
 1. Odwołanie od negatywnej decyzji Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego należy złożyć, wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od otrzymania pisma z odmową refundacji do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust 1, podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie.
 3. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia lub odmowy dofinansowania do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest ostateczna.
 • §6. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. W indywidualnych sprawach, dotyczących min. delegowania członków OIPiP w Ciechanowie na zjazdy, szkolenia, konferencje i sympozja oraz innych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium.
 2. Dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed 14 czerwca 2022 roku stosuje się zapisy regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały OZSPiP w Ciechanowie nr 11/VII/2019 z dnia 27 marca 2019 roku.
 3. Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie obowiązuje od dnia 14 czerwca 2022 roku.

 

Wniosek o refundację kosztów Wzór wniosku

 

Klauzula informacyjna (RODO)