Pomoc socjalna

Uchwała Nr 582/VII/2020 Prezydium ORPiP z dnia 15.12.2020r. w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla pelegniarek/pielegniarzy/położnych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

 

 

Załącznik do Uchwały OZSPiP w Ciechanowie Nr 12/VII/2019r. z dnia 27.03.2019r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Działania Komisji Socjalnej                                                                                                                                                                                                                        

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISII SOCJALNEJ

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

  

§ 1

 

1. Fundusz      Socjalny tworzą środki finansowe pochodzące z odpisu w budżecie Okręgowej Izby    

     Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie.

2.Wartość Funduszu Socjalnego określana jest corocznie w preliminarzu Okręgowej Izby Pielęgniarek

     i Położnych w Ciechanowie. 

 

§ 2

 

1. Z Funduszu Socjalnego mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i

   Położnych w Ciechanowie regularnie opłacający składki członkowskie co najmniej przez

   ostatnie 2 lata zgodnie z obowiązującą Uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i

   Położnych w tej sprawie.

2. Osoby, zwolnione z opłacania składek zgodnie z Tekstem jednolitym uchwały Nr 18 i 22

   VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku mogą

   korzystać z zapomóg po udokumentowaniu wymienionych w powyższej uchwale okresów

   zwolnienia.

                                                                          §4

Dokumenty do zatwierdzenia zapomogi losowej opiniuje Komisja Socjalna.

§ 5

 

1. Złożone wnioski o przyznaniu zapomogi rozpatruje Komisja Socjalna bezwzględną

   większością głosów (50%+1) w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Komisja Socjalna po rozpatrzeniu wniosku może wnioskować o nie udzielenie pomocy

   finansowej (z podaniem przyczyny).

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od napływu wniosków do Komisji.

4. Wysokość przyznanej zapomogi losowej opiniuje Komisja Socjalna w oparciu o

   zatwierdzony regulamin i poddaje Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych do

   zatwierdzenia drogą głosowania.

§6

 

1. Świadczenia finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy i wnioskodawca nie     może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

2. Od decyzji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie nie przysługuje

    odwołanie.

§ 7

 

W sytuacjach nagłych Komisja zbiera się na posiedzeniu nadzwyczajnym, wnioskuje o przyznaniu wysokości zapomogi i przedkłada podjętą opinię do zatwierdzenia ORPiP lub Prezydium ORPiP. 

§ 8

 

Komisja Socjalna prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz podjętych decyzji.

§ 9

 

Komisja Socjalna składa sprawozdanie na każdym posiedzeniu ORPiP o swojej działalności z uwzględnieniem kwoty przyznanych przez ORPiP zapomóg lub kwoty pozostającej na koncie.

ROZDZIAŁ II

PRZYZNAWANIE POMOCY FINANSOWEJ

 

§ 10

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej przyjmuje Sekretariat Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych codziennie w godzinach 8.00.-15.00.

§ 11

 

1. Przyznana kwota zapomogi przelewana jest na podane we wniosku konto bankowe.

2. W przypadku braku numeru rachunku w złożonym wniosku, przyznaną kwotę zapomogi

   wypłaca kasjer OIPiP.

3. Zapomoga nieodebrana do 30 dni zostaje anulowana.

§12

 

1.Zapomogi bezzwrotne, przyznawane są w trudnych sytuacjach losowych, życiowych i materialnych.

2.Zapomogę przyznaje się 1 raz w roku kalendarzowym.

3.W przypadku chorób przewlekłych członka OIPiP lub członka rodziny nie częściej niż 1 raz na 2

   lata lub gdy stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, aktualne zaświadczenie lekarskie, aktualna

   dokumentacja medyczna.

4.Wniosek o przyznanie wysokości zapomogi podejmuje Komisja Socjalna, maksymalnie do:

- 1000.-zł – członek ORPiP,

- 500.-zł – dla współmałżonka, dziecka.

§13

 

Zapomoga jest przyznawana na wniosek:

1.osoby zainteresowanej,

2.delegatów Rejonu wyborczego osoby zainteresowanej,

3.bezpośredniego przełożonego lub współpracowników.

4.opiekuna prawnego dziecka zmarłego członka Izby, w okresie do 6 miesięcy od daty zgonu.

 

                                                                 § 14

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie przyznaje zapomogi bezzwrotne losowe w następujących przypadkach:

1) Ciężka, ostra, długotrwała i/lub przewlekła choroba:

- członka Izby,

- współmałżonka,

- dzieci będących na utrzymaniu członka Izby uczące się lub niepełnosprawne,

2) Inne trudne i udokumentowane sytuacje losowe.

§ 15

1. Wniosek o zapomogę należy złożyć na formularzu Wniosek o udzielenie pomocy

   zapomogi bezzwrotnej przez OIPiP w Ciechanowie, który stanowi załącznik do

   regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o zarobkach własnych,

- zaświadczenie o zarobkach współmałżonka (bezrobotni-zaświadczenie z urzędu pracy;

rolnicy-zaświadczenie z wydziału rolnego) ewentualnie zaświadczenie o wysokości

alimentów,

- aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (z datą wystawienia do 6 miesięcy od daty złożenia

wniosku,

- aktualne karty informacyjne z pobytu w szpitalu (z datą wystawienia do 6 miesięcy od daty

złożenia wniosku,

-podpisaną klauzulę informacyjną (RODO),

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

§16

Regulamin działania Komisji Socjalnej członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie obowiązuje od dnia 27 marca 2019r.

 

Wniosek o zapomogę  WNIOSEK

 

Klauzula informacyjna (RODO)