Prawo wykonywania zawodu

Dokumenty potrzebne do wydania prawa wykonywania zawodu

  • zdjęcie 40x50 mm do zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki
  • kopia dyplomu pielegniarki/pielęgniarza/położnej oraz suplementu - oryginał do wglądu
  • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód wydane przez lekarza medycyny pracy
  • dokument tożsamości do wglądu

Wniosek o stwierdzenie prawa i wpis do rejestru  Pobierz

Wniosek o wpis   Pobierz

Wniosek o wykreślenie z rejestru Pobierz

Wniosek o wydanie duplikatu prawa  Pobierz

Wniosek o zmianę nazwiska  Pobierz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie informuje o obowiązku zgłaszania zmian do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych. Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków samorządu o składanie kserokopii zaświadczeń ukończonych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części. których dotyczą zamiany) :

cz. A dane osobowe pobierz

cz.B wykształcenie pobierz

cz.C staż podyplomowy pobierz

cz.D informacja dotycząca prawa wykonywania zawodu pobierz

cz.E indywidualna praktyka pobierz

cz. F informacja o zatrudnieniu pobierz

cz. G ukończone specjalizacje i kursy podyplomowe pobierz

cz. H dane do korespondencji pobierz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie informuje, że członkowie Izby, którzy nieregularnie opłacają składkę członkowską nie będą mogli korzystać z uprawnień :

-         kursów i szkoleń organizowanych przez OIPiP w Ciechanowie,

-         zapomóg losowych,

-         zwrotu kosztów podróży na różne formy kształcenia i doskonalenia,

-         porad prawnych w zakresie wykonywania zawodu.

Dokumenty potrzebne do skierowania na przeszkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat i 10 lat w wykonywaniu zawodu

  • podanie skierowane do OIPiP o odbycie przeszkolenia
  • kopia świadectwa pracy
  • kopia prawa wykonywania zawodu
  • oświadczenie o miejscu odbywania przeszkolenia