Uznanie kwalifikacji

Informacja o wymaganiach dot. podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczpospolitej i w państwach członkowskich UE.


Przyznanie prawa wykonywania zawodu na terenie RP cudzoziemcom

 

Wniosek o przyznanie ograniczonego lub prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej

 

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych

 

Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazów dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

 

Informator samorządowy Przewodnik po Unii Europejskiej