Grupowe ubezpieczenie

Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich pielęgniarek i położnych członków OIPiP w Ciechanowie

 

W dniu 26.02.2013r. realizując uchwałę Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Ciechanowie ubezpieczyła wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy i położne członków naszej izby od odpowiedzialności cywilnej w towarzystwie ubezpieczeń rekomendowanym przez NRPiP , INTER Polska.

Umowa została zawarta na rok i obowiązuje  od 1.03.2013r.

Uchwałą ORPiP Nr 266/VI/2015  z dnia 02.02.2015r. umowa została przedłużona na na następny rok.

 

Grupowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Ubezpieczającego.

INTER Polska ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody powstałe w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Ubezpieczającego w ramach:

  1. umowy o pracę,
  2. umowy cywilnoprawnej.

 

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności udzielania pierwszej pomocy.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie cechuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący szkody:

  • powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych,
  • powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w tym WZW i HIV,

oraz

  • szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie  dla celów wykonywania czynności zawodowych.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach i do  wysokości sumy gwarancyjnej ( 15.000,00 zł ) zapewnia również pokrycie:

  • kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z INTER Polska w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
  • niezbędnych kosztów ochrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie INTER Polska lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność ubezpieczającego  objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie  karne, INTER Polska pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodą na pokrycie tych kosztów,
  • niezbędnych kosztów działań podjętych przez ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.

 

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 4, Ogólnych warunków dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej.

 

Kontakt z przedstawicielem

inter ubezpieczenia


Wanda Parzych
T.U. INTER Polska S.A.
ul. Gorbatowa 5a/3a

07-410 Ostrołęka
Tel. (29) 760 67 12

Kom. 503 078 003